Інтегрована програма «Джерело»

         У Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється системний підхід до теоретичної та практичної підготовки студентів, важливою складовою якого є різні види педагогічної та соціально-педагогічної практики.

         Педагогічна практика, опираючись на педагогічну теорію, наповнює її живим змістом. Ф.А.-В. Дістервег зазначав: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й в майстерному застосуванні всього того, що знаєш».

         В умовах національної системи загальної освіти важливого значення набуває діяльність, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

         Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету на сучасному етапі працює в режимі розвитку, а тому прагне до втілення саме системних інновацій.

         Адміністрація та педагогічний колектив коледжу перебувають у постійному творчому пошуку ефективних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, інноваційних підходів до організації практичної підготовки студентів.

         У листі МОН України від 07.02.09 № 1/9-93 «Про практичну підготовку студентів у вищих навчальних закладах» та в новій редакції Положення про практику, основою якого має стати  принцип «Бази практики – майбутнє місце роботи», чітко визначені пріоритетні завдання практичної підготовки майбутніх фахівців:

-       розвивати у студентів професійно-практичні компетенції: соціальні, професійні, методичні, особисті;

-       впроваджувати в навчальний процес новітні системи практичної підготовки студентів;

-       формувати системи зв’язків між навчальним закладом і базами практики для набуття студентами практичних умінь і навичок.

         Виникає думка, як в сучасних умовах організувати роботу з керівниками практики, студентами, щоб майбутні вихователі, вчителі, соціальні педагоги, керівники практики відчували ситуацію успіху, динаміку професійного росту, задоволення від роботи, потребу в самоосвітній діяльності.

         Відповіддю на це є створення інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» творчим колективом керівників практики.         

         Інтегрована програма «Джерело» професійно-практичної підготовки студентів спеціальностей: 5.01010201 «Початкова освіта», 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010601 «Соціальна педагогіка»  орієнтована на керівників педагогічної практики коледжу та керівників від баз практики, викладачів, студентів, яка базується на Державних документах: Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Державному стандарті початкової загальної освіти, Державному стандарті дошкільної освіти України, Програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,Указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» і побудована на принципах системності, оптимізації, зв'язку теорії з практикою, принципі єдності навчання і самонавчання, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку.

         Мета програми: створення системи навчально-практичної підготовки студентів шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних моделей  особистісно професійного становлення молодшого спеціаліста через реалізацію принципу наступності та формування соціальної компетентності в системі «Педагогічний коледж — навчальний заклад».

     Шляхи реалізації програми:

-       підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, власного творчого безперервного професійного зростання;

-       апробація сучасних науково-методичних концепцій, виявлення та впровадження освітніх продуктивних технологій навчання і виховання, які забезпечують формування соціальних компетентностей;

-       діагностика здібностей, нахилів, рівня сформованості когнітивно-технологічного, методичного, комунікативно-ситуативного й інших компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців;

-       забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу під час проходження студентами різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практик;

-       впровадження ефективних форм спільної діяльності керівників практики коледжу та вчителів, вихователів, соціальних педагогів базових освітніх установ з метою оптимізації сфери професійної діяльності майбутніх спеціалістів шляхом проведення круглих столів, семінарів, консультацій, зустрічей, педагогічних читань, тренінгів, майстер-класів, участь у наукових, проблемних семінарах, творчих дискусіях, методичних мостах, ділових та рольових іграх, навчальних тренінгах щодо проблеми компетентнісного підходу в сучасній системі освіти;

-       вивчення досвіду роботи базових навчальних закладів з використання інноваційних технологій щодо формування соціальної компетентності вихованців, учнів та впровадження його в практичну підготовку майбутніх фахівців;

-       запровадження спільної видавничої діяльності керівників практики коледжу, керівників від баз практики, студентів, вчителів, вихователів, соціальних педагогів навчальних закладів міста;

-       вдосконалення системи зворотнього зв’язку між педагогічним коледжем та базами практики з метою отримання об’єктивної  інформації щодо оцінки професійної підготовки випускників, їх соціальної компетентності.

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності.

         Відповідно до інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» формування певної групи компетентностей забезпечується через діяльність навчально-практичних Центрів:

-       Консалтингового центру «Дошкільнятко» (керівник Голяченко М.О.);

-       Центру «Доброта» (керівники: Тимощук О.Є., Колеснікова О.М.);

-       Центру формування комунікативної компетентності (керівник                   Баковчук О.В.);

-       Центру формування екологічної культури та здоров’язбережувальних компетенцій (керівник Панасюк Є.М.);

-       Центру інтеркультурності (керівник Пелагій Т.Я.);

-       Центру формування основ естетичної культури «Домінанта» (керівник Пулик І.М.);

-       Центру життєстійкості особистості «Паросток» (керівник Волкожа О.М.);

-       Центру життєтворчості особистості (керівник Хітрова О.В.).

Методична майстерня

31 жовтня  2019 року згідно плану роботи центру інтеркультурності інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів  «Джерело» студенти III курсу, групи А, завідувач навчально-виробничої практики Шевчук Н.П. та керівник практики Пелагій Т.Я. взяли участь у районному семінарі вчителів німецької мови, який був проведений у формі методичної майстерні. Тема семінару - «Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови».

fl02 fl03

 

На початку зустрічі Вікторія Леньо, методист районного методичного кабінету, ознайомила присутніх  з проблемою формування комунікативної компетенції на сучасному етапі, наголосила на важливості упровадження новітніх педагогічних технологій, необхідних для навчання комунікації, презентувала пілотний проект "Deutsch lernen mit Filmen:sehen, verstehen und besprechen".

fl04 fl05

 

Анастасія Базака, студентка III курсу, групи А, продемонструвала практичне використання опор різних типів з метою формування іншомовної комунікативної компетенції у діалогічному та монологічному мовленні на початковому етапі. Присутні переконались, що вербальні, невербальні опори та опори змішаного типу не лише полегшують працю вчителя, а й роблять навчання захоплюючим, створюють ситуацію успіху на уроці. 

Усім відомо, що гра для дітей  молодшого шкільного віку  має виключне значення: гра для них – це навчання, праця, серйозна форма виховання. Про це наголосила у своєму виступі студентка Нікітюк Олена. Зокрема вона зауважила, що, задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам’яті. Студентка  запропонувала присутнім різноманітні ігри та цікаві завдання для формування комунікативної компетенції. Ці ігри можна використовувати для індивідуальної та групової роботи. Ними можна користуватись на різних етапах уроку: для пояснення нового матеріалу, закріплення навчальних досягнень та повторення вивченого.

fl06 fl01

Ми переконались, що така форма проведення семінару є ефективною як для вчителів, так і для студентів. Усі присутні збагатили свої знання з даної теми, познайомились з багатьма навчальними сайтами, які можуть бути корисними під час підготовки до уроків, перевірили свої уміння, отримали позитивні емоції і гарні враження. Учасникам семінару було вручено сертифікати про успішне підвищення кваліфікації

Дні відкритої практики з додаткової кваліфікації «Вчитель іноземної мови в початкових класах»

        24 жовтня 2019 року на базі Дубенського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» було проведено відкритий урок англійської мови згідно плану роботи центру інтеркультурності інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело».  

      Спостерігали урок англійської мови у 1-Г класі (тема уроку - «Повторення теми «School», студентка-практикантка І. Л. Маргосюк) завідувач навчально-виробничої практики коледжу Шевчук Н.П., керівник практики від коледжу Зінченко О.А., вчитель англійської мови базової установи Шавловська О.Д. та студенти ІІІ курсу, групи А.

engl1 engl2 engl3

Студентка продемонструвала вміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови на базі сформованої іншомовної компетентності та знань основ теорії методики, педагогіки та психології. Керуючись дидактичними та методичними принципами навчання, адаптуючи завдання до рівня мовної підготовки учнів, студентка залучила до співпраці всіх учнів.  

З перших хвилин уроку Ірина ввела учнів в іншомовну атмосферу, зуміла зацікавити їх. На уроці було використано різні форми роботи. Методично виправданим було неодноразове застосування ТЗН. На уроці переважали рецептивні, репродуктивні, умовно-комунікативні та некомунікативні вправи. Мовний матеріал, що відповідав віковим особливостям учнів, елементи інновацій, невимушена атмосфера, яскрава наочність сприяли досягненню поставлених цілей.

engl4 engl5 engl6

Після уроку було проведено аналіз, у якому взяли участь як студенти, так і керівники практики. Адже всім відомо, що вміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного майбутнього вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, який є запорукою високого професіоналізму.

Методичні посиденьки

3DmjMoFdlsYУ рамках роботи консалтингового центру «Дошкільнятко», викладачами комісії дошкільної педагогіки, психології та окремих методик було організовано зустрічі з вихователями дошкільних навчальних закладів міста Дубна та Дубенського району.

Основними завданнями такої співпраці є створення умов для професійної взаємодопомоги та формування сучасного конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної освіти.

На базі ДНЗ №7 «Золотий півник» м.Дубно, викладачем психології Ганжелюк Л.С. було проведено методичні посиденьки. Людмила Степанівна спільно зі студентами представила здобутки у вивченні та впровадженні у роботу вихователя лялькотерапії. В ході зустрічі презентувалися теоретичні результати з питань історії виготовлення ляльки, місце та значення ляльки у процесі виховання дітей минулого та сучасності. Погоджуємось з великим педагогом В. Сухомлинським, який писав «Десь у найпотаємнішому куточку серця в кожної дитини є своя струна, вона звучить на свій лад, і щоб серце відгукнулося треба налаштуватись самому на тон цієї струни». Згадати забуті і теплі   спомини про ляльку дитинства  допомогли учасникам методичних посиденьок анкети, виставки  малюнків студентів педагогічного коледжу «Лялька мого дитинства», вихованців старшої групи дошкільного закладу №7 «Лялька моєї мрії»,  казковий «Вернісаж улюбленої ляльки» та «Сучасна лялька».  Саме завдяки вернісажу ми  зрозуміли, що не кожна лялька корисна. Є іграшки, які виготовлені з шкідливих для здоров’я матеріалів, які  пропагують   сексуальні прояви, агресивність, цинічне ставлення до цінностей.

    Завідувачка дошкільного закладу № 7 Галина Олександрівна Іщишина звернула увагу на альтернативу -  авторську виставку ляльок дубенчанки  Людмили Василівни Опалак. Пошиті майстринею ляльки з екологічно чистих  текстильних  і природних матеріалів. Кожна з них має свою історію, своє призначення. Виготовлені з любов’ю авторські ляльки, привернули увагу всіх присутніх. Цікаво було дізнатись про ляльку- мотанку, десятиручку, ляльку яку давали подорожуючим, лялька на щастя, ляльки – сплюшки, ляльки – обереги та багато інших. Виготовляючи ці ляльки, автор вкладає у них не лише свою душу, але і душу українського народу , його історію, звичаї та традиції, що навчають великої любові і турботи про ближнього, добра, виховують патріотичні почуття, моральні якості. Такі ляльки хочеться рекомендувати маленьким дошколярикам, адже вони  цікаві, корисні, безпечні. В них вкладена позитивна енергетика всіх поколінь українського народу.

Ганжелюк Л.С. разом зі студенткою 2-Д курсу  Чумак Олесею, запропонували всім присутнім долучитися до процесу створення ляльки та самостійно виготовити ляльку-мотанку. Зустріч пройшла плідно та в атмосфері інноваційного творчого пошуку нових реалій роботи дошкільного закладу.

Для вихователів та вихованців середньої групи ДНЗ №5 «Дюймовочка» м.Дубно було запропоновано інтегроване заняття з образотворчого мистецтва та природи «Подорож весняними стежками». Діти середньої групи мали змогу здійснити дивовижну подорож у барвистий весняний світ та оживити свої весняні фантазії за допомогою нетрадиційних технік малювання.

Методисти Плотнікова О.Д. та Лагнюк Л.М. разом зі студентами-практикантами 4 курсу, спеціальності «Дошкільна освіта» презентували низку інноваційних технологій, які можна використовувати у роботі вихователя дошкільного закладу. Студенти-дошкільники продемонстрували вміння презентувати власний професійний та творчий потенціал.

Предметом активного обговорення стали актуальні питання перспектив дошкільної освіти. Шевчук Н.П., завідувач навчально-виробничою практикою, Найда Р.Г., голова предметно-методичної комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик, методист ДНЗ № 5 «Дюймовочка» у своїх виступах звернули увагу на основні завдання дошкільної освіти, зокрема збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

Консалтинговий центр «Дошкільнятко» активно продовжує свою співпрацю з освітянами Дубенщини. Особливу увагу приділено пошуку ефективних та креативних підходів до реалізації завдань дошкільної освіти та наданню методичних послуг. Адже, успіх розпочатої справи залежить від бажання та віри в те, що робимо, наголошувала Софія Русова.

 

Засідання методичного об'єднання заступників директорів з навчально-виробничої роботи педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України

         Згідно з графіком засідань науково-методичної ради та методичних об'єднань педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України на 2013-2014 н.р. на базі Дубенського коледжу РДГУ 10-12 лютого 2014р. було проведено засідання  методичного об'єднання заступників директорів з навчально-виробничої роботи педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України, у роботі якого взяли участь 11 закладів та представники базових освітніх установ міста Дубна. Організатором та координатором цього заходу була заступник директора з навчально-виробничої роботи Шевчук Ніна Павлівна.

         Програма засідання включала методичний діалог, у рамках якого відбулася презентація інтегрованої програми професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» у Дубенському коледжі РДГУ; виставку-презентацію методичних матеріалів керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики; практичний дайджест студентських робіт; інформаційний прес-ланч; екскурсію в Державний історико-культурний заповідник «Дубенський замок»; виховний проект календарного свята до Дня Стрітення.

         Активну участь у презентації інтегрованої програми  професійно-практичної підготовки студентів «Джерело» взяв творчий колектив керівників практики коледжу та базових навчальних закладів: Баковчук О.В., Хітрова О.В., Пулик І.М., Тимощук О.Є., Колеснікова О.М., Панасюк Є.М.,  Волкожа О.М., Голяченко М.О., Пелагій Т.Я.

         Виставка-презентація методичних матеріалів керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики та практичний дайджест студентських робіт «Душі політ, а рук творіння» стимулювали до впровадження в практичну підготовку студентів інноваційних технологій. Кандидат педагогічних наук Найда Р.Г. ознайомила учасників з творчими доробками керівників різних видів педагогічної та соціально-педагогічної практики у коледжі. Сірман О.А., Матвійчук С.В. та студентка ІІІ-А курсу Крупко М. зуміли доступно, цікаво, професійно представити спільні надбання керівників практики та студентів-практикантів.

         Цікаво, нестандартно, захоплююче вдалося реалізувати мету виховного проекту календарного свята до Дня Стрітення студентам шкільного та дошкільного відділення під керівництвом В.М. Семещук, Г.Г. Гаврилюк та Пулик І.М.

         Мультимедійний супровід, технічну редакцію та видання методичних матеріалів на високому професійному, естетичному  рівнях забезпечили Павлунь В.С. та Багнюк К.Р. Якісну фото-, відеопідтримку надали Твердохліб О.Л., Дупак К.М.