ПМК Соціально-гуманітарних дисциплін

Maliuta Semeschuk
Vasiuk Danulenko
bondaruk pjletko

Історія комісії

 

Навчальний заклад заснований Рівненською обласною радою депутатів трудящих у травні 1945 року як Дубнівське педагогічне училище, у статусі якого проіснував до 1998 року. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1973 від 14.12.1998 року педагогічне училище було реорганізоване в Дубенський коледж РДГУ як структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету.

 ПМК свій початок веде з перших днів заснування навчального закладу.

  

Викладачі, які працювали в комісії:

 

 1. Ченчевий Іван Устимович (1945-1947)
 2. Бондар Олексій Мартіянович (1947-1949)
 3. Риданова Валентина Дмитрівна (1949-1986)
 4. Шрайбер Софія Хаскелівна (1950-1956)
 5. Шварц Абрам Маркович (1950-1956)
 6. Зайцева Мотря Кирилівна (50-60-ті)
 7. Шапровський Анатолій Вікторович (1952-1959)
 8. Єременко Галина Павлівна (1957-1958)
 9. Бараннік Володимир Григорович (початок 60-х)
 10. Турлюк Іван Хомич (1967-1993)
 11. Черненко Зінаіда Петрівна (70-ті)
 12. Ольшевська Тамара Анатоліївна (1972-2000)
 13. Вознюк Олександр Михайлович (1981-2011)
 14. Мінчук Надія Петрівна (1984-2011)
 15. Хуріна (Фень) Валентина Михайлівна (1984-2014)
 16. Семещук Віра Мелетіївна (з 1986 р.)
 17. Найда (Мельник) Руслана Григорівна (з 2000)
 18. Солтис Роман Володимирович (з 2011)
 19. Костіна Тамара Борисівна (2011-2013)
 20. Михальчук Мирослава Миколаіївна (2012-2013)
 21. Кецко Назар Богданович (2013-2014)
 22. Скокова (Ціхоцька) Наталія Орестівна (з 2011)
 23. Целюх Галина Миколаївна (з 2013)
 24. Лагнюк Валентина Віталіївна (з 2014)
 25. Кубик Іванна Василівна (з 2013)
 26. Якубовська Наталія Петрівна (з 2015)

 

В її сучасному вигляді комісія  існує з 2015 р.:

 

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по - батькові
Дата народження
Освіта
Категорія
Вчене звання
 
Посада

1.

Семещук Віра Мелетіївна 08.03.1963 Вища.Луцький педагогічний інститут ім. Л.Українки,1986р. Вища
Кандидат історичних наук, доцент, старший викладач         (голова ПМК)

2.

Найда Руслана Григорівна
26.07.1974
Вища.
Рівненський державний гуманітарний університет,
2000р.
Вища
Кандидат педагогічних наук, старший викладач, голова ПМК викладачів дошкільної педагогіки

9.

Якубовська Наталія Петрівна
14.05.1972
Вища.
Волинський державний університет ім.Л.Українки, 1994р.
Вища
Викладач основ правознавства, сумісник

  

Напрями, спеціалізації підготовки, кваліфікаційні рівні

Комісія  не є випускаючою.

Навчальна робота

ПМК викладає загальноосвітні дисципліни:

історія України.

 • географія,
 • основи правознавства,
 • людина і світ,
 • основи економічної теорії,
 • всесвітня історія,
 • культурологія

та вибіркові соціально – гуманітарні дисципліни:

соціологія,

 • етика та естетика,
 • історія України,
 • основи філософських знань (філософія та релігієзнавство).

 Метою дисциплін соціально-гуманітарного циклу є надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, в світі, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

 

Розподіл дисциплін

 

 

Викладач

Дисципліни, які викладає

Семещук В.М.

Історія України

Історія України (історія державотворення)

Найда Р.Г.

Всесвітня історія

Культурологія

Соціологія

Якубовська Н.П.

Основи правознавства

 

 Наукова  робота

 

Колектив ПМК здійснює наукові та навчально-методичні  дослідження в галузі гуманітарних наук (з історії, історіографії, археології України).
Пріоритетними в науковій роботі викладачів кафедри історії визначені наступні теми: історія меліоративних робіт на Волині,

 Діє студентський науковий гурток із поглибленого вивчення історії України.

 Кількість наукових праць:

Семещук В.М. – 20

Найда Р.Г. – 13

  

Основні публікації викладачів комісії (2010 – 2014рр.)

Семещук В.М. Історія розвитку меліоративних робіт на Волині в умовах «застою»: проблеми і спроби їх вирішення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2010. – Випуск 19. – С. 148-156.

Семещук В.М. Суспільно – історичні та природничі передумови початку меліоративних робіт на Волині в кінці ХІХст.   //   Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2011. – Випуск 21. – С.266 – 273..

Семещук В. М. Особливості та проблеми меліорації Волині в кінці ХІХ – кінці ХХ століття: аналіз джерельної бази // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 16. – Рівне, 2013.- С. 87 – 91.

Семещук В.М. Історія та особливості осушувальних робіт на території Волинського воєводства // Наукове видання: Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Випуск 75. – Київ, 2013. – С.19 – 21.

Найда Р.Г. Роль усної народної творчості у вихованні моральності студентської молоді. // Нова педагогічна думка.– 2012.–№3.–С.12-14.

Найда Р.Г. Інституції становлення національної ідентичності особистості. // Нова педагогічна думка, 2012.–№6.–С.25 – 28.

Найда Р.Г.  Виховання духовної культури  учнівської молоді.// Проблеми освіти: Наук.-метод. зб.–К.:Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,2013.– Вип.65.– С.75 – 81.

 

Участь викладачів ПМК у наукових заходах за межами коледжу

 

 

 • Звітна наукова конференція викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2003 рік.
 • м. Рівне, 20 – 22 квітня 2004 р.
 • Міжнародна наукова конференція “Українці Холмщини та Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків”.
 • м. Луцьк, 23 – 24 листопада, 2004 р.
 • Міжнародна українсько-польська конференція “Там, де Ікви срібні хвилі плинуть”.
 • м. Дубно, 17 – 18 вересня 2005 р.
 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років». – Дубно, 2007.
 • Міжнародна наукова конференція “В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення”.
 • м. Луцьк, 26 – 27 квітня 2007 р.
  • Четверта всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інтернет-ресурс української науки» 
 •       м. Київ.: Інститут наукового прогнозування, 9-11 липня 2007року
  • Четверта всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція -«Сучасний соціокультурний простір» 
 •      м. Київ, Інститут наукового прогнозування20-22 вересня 2007року
  • Другий Міжнародний конгрес. «Українська освіта у світовому часопросторі»
 •      м. Київ, 25-27 жовтня 2007р.
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Випереджувальний характер ППО щодо розвитку суспільства економіки знань»
 • м. Рівне.– РОІППО – 23-25 квітня 2012р.
 • с. Мирогоща, 15 травня 2012 року).

   

Методична робота

 

Методична робота викладачів комісії  орієнтована на запровадження інноваційних методів навчання студентів. Викладачі комісії беруть активну участь у роботі методичноїрадиде розглядаються актуальні питання вивчення дисциплін ПМК з урахуванням специфіки підготовки студентів. В комісії створено ґрунтовну навчально-методичну базу, яка є достатньою для допомоги студентам у самостійній роботі з опанування програмного матеріалу. 
Вкомісії підготовлені методичні матеріали для модульно-рейтингового оцінювання знань студентів, а також для оцінювання знань за 12 – бальною та 4 – бальною системою. На методичних семінарах систематично обговорюються питання щодо вдосконалення методів проміжного та підсумкового контролю знань із використанням тестів, індивідуальної роботи, роботи із студентами залежно від напряму підготовки .Особлива увага приділяється використанню інтерактивних методів навчання, груповій роботі студентів (діалог, синтез думок, диспут, спільний проект, робота в парах).

 Взаємовідвідування занять з їх подальшим обговоренням сприяє не тільки обміну досвідом, але й підвищенню якості навчання. Методична робота викладачів ПМК відображена в чисельних методичних публікаціях та навчальних посібниках.

 Навчально-методичні розробки викладачів комісії за 2014 р.:

Семещук В.М. Історія України. Контрольно-корекційний курс. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 44 с.

Солтис Р.В. Основи економічної теорії. Начально-методичні картки семінарських занять. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 30 с.

Солтис Р.В. Основи економічної теорії. Начально-методичні картки практичних занять. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 28 с.

Лагнюк В.В. Методичні рекомендації по організації самостійної позааудиторної роботи студентів з філософії. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 76 с.

Лагнюк В.В. Словник-довідник з основ філософських знань (філософія та релігієзнавство)  – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 16 с.

Лагнюк В.В. Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство). Контрольно-корекційний курс. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 43 с.

Целюх Г.М. Людина і світ. Курс лекцій. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 128 с.

Целюх Г.М. Людина і світ. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять.– Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 44 с.

Целюх Г.М. Людина і світ. Корекційно-практичний курс. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 56 с.

Семещук В.М., Целюх Г.М. Історія України з найдавніших часів (словник-довідник). – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 51 с.

Семещук В.М., Целюх Г.М. Історичні джерела з курсу «Історія України».  –  Дубно: ДК РДГУ, 2014 р. – 26 с.

Найда Р.Г. Навчально-методичні картки до курсу «Я у світі» з методикою навчання». – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 28 с.

Найда Р.Г. Навчально-методичні картки до курсу всесвітня історія. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 35 с.

Найда Р.Г. Комп’ютерний контроль з соціології в програмі М-TEST. – Дубно: ДК РДГУ, 2014р. – 52 с.