Самоврядування

 nakstr2023 1nakstr2023 2

011014

 

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування у

ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»

Загальні положення

1.Студентське самоврядування у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

2.Студентська рада (далі – СР) є добровільною молодіжною організацією, яка об’єднує студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ», що беруть участь у освітньому процесі, громадському житті коледжу, сприяють розвитку демократизації, розширенню дружніх зв’язків зі студентською молоддю у гуманітарній, культурній, політичній, науковій, спортивній та інших сферах діяльності.

3.Усі студенти ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

4.Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є складовою громадського самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

5.У своїй діяльності СР керується Конституцією України, законом України «Про вищу освіту», законом України « Про фахову передвищу освіту», наказом МОН України № 1010 від 15.11.2007р. «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України», чинним законодавством, Статутом ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» та цим Положенням.

6.У своїй діяльності органи студентського самоврядування співпрацюють з первинною профспілковою організації студентів.

7.Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

8.Адміністрація ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» створює умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

9.Відповідно до Законів України «Про вищу освіту », «Про фахову передвищу освіту» представники СР та первинної профспілкової організації студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» та його структурних підрозділів.

10. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності;
 • рівності прав студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 • академічної доброчесності.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

11. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

12.Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів Студентів;
 • забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
 • сприяння працевлаштуванню випускників ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

14.Студентське самоврядування здійснюється на рівні закладу фахової передвищої освіти, відділень, академічної групи, студентського   гуртожитку. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ». Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

15.Орган студентського самоврядування у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» діє у вигляді студентської ради.

16. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ», яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»;
 • формує і затверджує склад студентського самоврядування та обирає його голову (заступників), визначає термін їх повноважень; СР є колегіальним органом на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначає порядок обрання представників із складу Студентів до складу педагогічної ради ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»;
 • один раз на рік заслуховує звіти СР, секторів СР і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності;
 • розглядає найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергова конференція скликається на вимогу 10 відсотків Студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

17. Голова студентської ради є виборним   керівним органом. Обирається таємним голосуванням на термін не більше 2 років. В структуру СР входять: замісники, секретар, голови секторів. Обов’язки голови ради:

 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності студентської ради коледжу;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»;
 • забезпечує організацію проведення конференції Студентів;
 • ініціює проведення позачергової конференції;
 • затверджує структуру ради;
 • призначає заступника, секретаря, голів секторів;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • представляє СР у стосунках з державними установами та громадськими організаціями, з іншими фізичними та юридичними особами;
 • здійснює розподіл обов’язків згідно структури;

       У випадку відсутності голови ради його обов’язки виконує один із замісників.         

18. Голова виконавчого органу студентського самоврядування усіх рівнів (академічної групи, гуртожитку) має право:

 • отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

19. Секретар СР веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

20. Голова та секретар СР відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

21. СР розподіляє свою роботу за секторами (відповідно до напрямів роботи).

22. Засідання СР проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до її складу членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

23. Засідання СР веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником).

24. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні конференції студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

25. Рішення СР в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації коледжу.

26. У ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування – контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.

Права й обов'язки органів студентського самоврядування

27. Органи студентського самоврядування мають право:

 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень СР, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.
 • брати участь в управлінні закладом у порядку, встановленому Законом «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами закладу;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
 • брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • захищати права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
 • брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитку;
 • розпоряджатися коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
 • виконувати інші функції, передбачені цим Законом та Положенням про студентське самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ».

28. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
 • порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;
 • звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
 • координувати свою діяльність у ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» з іншими студентськими об'єднаннями, осередками;
 • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів навчального закладу.

29. За погодженням з СР ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» приймаються рішення про:

1) відрахування студентів та їх поновлення на навчання (крім випадків, означених  пунктами 1-37 частини першої статті 44 Закону «Про фахову передвищу освіту»);

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі, з одного джерела фінансування на інше;

3) поселення осіб, які навчаються у коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

4) затвердження положення про організацію освітнього процесу.

Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження із СР, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання СР не висловила своєї позиції.

Права й обов'язки адміністрації ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

30. Адміністрація вищого навчального закладу має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергову конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про студентське самоврядування ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (зборах, конференціях, засіданнях тощо).

31. Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана:

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, Інтернетом;
 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ»;
 • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.
 • погоджувати із СР рішення, викладені у п.28 цього Положення.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

32. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

33. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

34. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу вищого навчального закладу та держави.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вибори голови студентської ради

ВСП «Дубенський педагогічнийфаховий коледж РДГУ»

1.1.Голова студентської ради (СР) ВСП «Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ» обирається студентами на підставі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

1.2.Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатур на голову СР, гласності і відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії.

1.3.Участь студентів у виборах є добровільною. Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь в голосуванні на виборах.

1.4.Право висування кандидатів на голову СР належить студентам. Це правило реалізовується ними шляхом висування представників відділень, академічних груп, студентської профспілки, а також через самовисування.

1.5.Початок виборчої кампанії оголошується СР за місяць до проведення виборів.

1.6.Проведення виборів організовує виборча комісія, яка утворюється з числа студентів, які не висунуті кандидатами за два місяці до проведення виборів. В комісії пропорційно до чисельності представлені студенти відділень. Члени виборчої комісії зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря. Повноваження комісії закінчуються після оголошення результатів виборів.

1.7.Повноваження виборчої комісії:

-          реєструє списки кандидатів на голову ради;

-          публікує передвиборні програми кандидатів;

-          встановлює форму виборчого бюлетеню та затверджує текст бюлетеню, зразок виборчих скриньок та забезпечує їх виготовлення, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;

-          перевіряє списки виборців;

-          розглядає звернення, заяви, скарги щодо організації та проведення виборів, приймає щодо них рішення;

-          публікує дати початку і закінчення подань кандидатів;

-          створює умови для ознайомлення виборців зі списками і передвиборними програмами кандидатів;

-          забезпечує підготовку приміщення для голосування;

-          повідомляє студентів про результати виборів через засоби масової інформації;

-          перше засідання виборча комісія проводить через три дні після її сформування;

-          на засідання виборчої комісії допускаються кандидати або їх уповноважені особи та спостерігачі.

1.8.Оскарження дій виборчої комісії відбувається представниками органів студентського самоврядування.

1.9.Студенти, які ввійшли до складу виборчої комісії, і не погоджуються з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, яка є невід’ємним додатком до протоколу засідання.

1.10.Списки виборців складаються завідувачами відділень. До списків виборців включаються всі студенти, незалежно від форми навчання. До списку виборців вносяться прізвище, ім’я, по батькові, відділення, спеціальність, курс.

1.11.Порядок реєстрації списків кандидатів. Для реєстрації у списку кандидата на посаду голови ради до виборчої комісії необхідно подати:

qЗаяву з проханням зареєструвати в список кандидатів на посаду голови ради (в заяві вказується, від кого висунутий кандидат, адреса та телефони);

qПередвиборну програму;

qФото.

1.12.Вибуття кандидата з балотування. Кандидат у будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до виборчої комісії де відбулась реєстрація. Виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидата і повідомляє про це особу, щодо якої прийнято таке рішення.

1.13.Гарантії агітаційної діяльності кандидатів на посаду голови ради. Кандидат має право бути присутнім на всіх передвиборних заходах, що проводяться на території коледжу, виступати як кандидат на посаду голови ради на передвиборних заходах, організованих ним або його довіреними особами, виборчою комісією, а також на заходах, організатори яких запросили його для виступу як кандидата на посаду голову ради.

1.14.Довірені особи кандидата на посаду голови ради. Кандидат може мати не більше п’яти довірених осіб з числа студентів коледжу для допомоги йому в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації, представлення інтересів у відносинах з виборчою комісією, виборцями та адміністрацією коледжу. Кандидат на посаду голови має право у будь-який час звернутись до виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа може з власної ініціативи скласти свої повноваження повідомивши про це кандидата та виборчу комісію.

1.15.Офіційні спостерігачі. Спостерігачами можуть бути студенти від відділень, представники від адміністрації та члени органів студентського самоврядування коледжу. Кількість спостерігачів – до трьох осіб від кожної вище перерахованої структури.

1.16.Передвиборна агітація. Кандидати проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і іншій зручній для них формі. Виборча комісія узгоджує з адміністрацією інституту графік зустрічей та приміщення, що можуть бути виділені для зустрічей, і здійснює інші необхідні заходи. Передвиборна агітація здійснюється у будь-якій формі, що не суперечить чинному законодавству.

1.17.Матеріали передвиборної агітації. Для виготовлення передвиборної програми обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через два інтервали, елементами автобіографії з висвітленням найбільш істотних результатів навчальної, організаційної та творчої діяльності та фото розміром 6х8 см. Передвиборні програми повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.

1.18.Час і місце голосування. Про час і місце голосування виборча комісія сповіщає виборців не пізніше як за п’ять днів до дня виборів. Виборчий бюлетень містить назву органу, до якого відбуваються вибори, та позначене місце для підпису члена виборчої комісії, який видав його виборцю.

1.19.Організація та порядок голосування. Голосування проводиться в спеціально відведеному приміщенні з забезпеченням таємності голосування. В день виборів перевіряються виборчі скриньки і опечатуються. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені видаються членами виборчої комісії на підставі списку виборців, відповідно до списку академічної групи. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня. Виборчий бюлетень заповняється виборцем у визначеному місці і опускається у скриньку для бюлетенів. Бюлетень вважається не дійсним, якщо на ньому є більше відміток, ніж визначені виборчою комісією.

1.20.Підрахунок голосів. Підрахунок голосів здійснюється членами виборчої комісії на її засіданні. Після закінчення голосування на підставі списку виборців виборча комісія встановлює кількість виборців, що взяли участь в голосуванні. Виборча комісія складає протокол до якого заноситься:

-            загальна кількість виборців по коледжу;

-            кількість одержаних бюлетенів;

-            кількість невикористаних бюлетенів;

-            кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені;

-            кількість виборців, які взяли участь в голосуванні;

-            кількість голосів поданих за кожного із кандидатів.

Протокол виборчої комісії підписується всіма членами комісії та присутніми спостерігачами.

1.21.Встановлення результатів виборів. На підставі протоколу виборчої комісії обраним вважається кандидат на посаду голови ради, який одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів. Якщо водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів. Якщо водночас однакову кількість голосів надрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах. Рішення про визначення голови обраним приймає виборча комісія. Підсумки виборів повідомляються виборцям через студентську газету, радіо, дошки оголошень та зустрічах зі студентами академічних груп.

День випускника у ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж РДГУ"

Життя – це вічне шоу, де розлучаються і зустрічаються, плачуть і радіють. 27 травня у прямому ефірі була написана передостання сторінка навчання четвертокурсників у Дубенському педагогічному фаховому коледжі РДГУ – День випускника.

DV1

Все святкове дійство було організоване саме для них – студентів 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-С курсів. Вручення грамот, подяк, виступи керівників структурних підрозділів, викладачів, концертні номери, відеосюжети, - все це наповнило залу яскравими емоціями та щемними спогадами. Родзинкою свята стали привітання від першокурсників з щирими побажаннями та солодкими подарунками. А ще на свято завітала випускниця 2020 року, яка у складі дуету "Чорне і біле" привітала студентів з Днем випускника піснею.

DV2 DV3 DV4

Як кажуть: « Коли знаєш, чого хочеш, кожна деталь у твоєму житті має значення. Коли знаєш, чого вартий, обираєш найкраще. Коли щось любиш, вчишся цінувати. Тільки те, що цінуєш, приносить тобі справжню насолоду». І ми бажаємо нашим випускникам цінувати кожну хвилину, любити життя і приносити в цей світ радість, злагоду і натхнення. У добру путь!

DV5 DV6

День студента очима студентів...

17 листопада, разом із студентством всього світу, у Дубенському коледжі РДГУ відзначили Міжнародний день студента – свято, що зближує молодь. Саме студентство, молодь, завдяки своїй активній громадянській позиції була і залишається рушієм багатьох змін та однією з головних сил, що прагне вдосконалювати своє місто, країну, світ.

DS1 DS3 DS2

Як відомо, немає якихось певних традицій на день студента. Сценарій святкування може бути різним. Свято тим і прекрасне, що кожен його відзначає по-своєму. Хтось організовує вечірку, хтось вирушає на екскурсію, а у нашому коледжі уже 20 років поспіль є своя власна традиція – викладачі та працівники коледжу організовують святкові вітання для студентів. І це унікальне святкування у рамках всієї країни. Це дійство завжди цікаве, повне яскравих емоцій, творчості та креативності.

DS4 DS5

Цього року в умовах карантинних обмежень привітання відбулися головним чином в онлайн-режимі. Але, не дивлячись на це, святкування відбулося творчо та різнобарвно. На сторінці Дубенського коледжу РДГУ було розміщено різноманітні привітання від директора, викладачів та працівників закладу. Вкотре переконуємося, що вони не тільки висококваліфіковані викладачі, але й неймовірно талановиті та творчі люди. В онлайн-режимі для студентів також була можливість переглянути фрагменти з виступів минулих років. Ці відеоконцерти дали змогу студентам-першокурсникам відчути, що це за свято в нашому коледжі – День студента, а випускникам коледжу – пригадати щасливі студентські роки.

DS6 DS7 DS12

У нашому навчальному закладі існує ще одна чудова традиція: до виступу викладачів та працівників коледжу приєднувалися також студенти 4-х курсів. Цього року це знову ж таки не вдалося через пандемію, проте викладачі приділили цим студентам більше уваги і привітали їх особисто, щоб і цей рік запам’ятався по-особливому.

DS8 DS13 DS9

Нововведенням у святкуванні став також конкурс «The best група». Кожна група презентувала себе, знявши та змонтувавши неймовірно цікаві відео. Всім вдалося передати ту атмосферу, яка панує у аудиторії, гуртожитку, показати свою згуртованість, дружбу, розкрити себе, як особистість.

DS10 DS11

Відеоролики, які отримали найбільшу кількість вподобань, були відзначені на урочистому засіданні до Дня студента. Саме тут були вручені солодкі призи переможцям, відзначені студенти коледжу за високі досягнення у навчанні та активну діяльність у громадських та культурно-мистецьких заходах та нагороджені переможці конкурсу «Найкраща кімната».

DS14 DS16 DS15

Навіть в умовах таких обмежень у нашому коледжі вдалося зробити цей день веселим, безтурботним, радісним і цікавим. Для багатьох людей студентські роки — це найкращий час молодості, який вони потім згадують з посмішкою на обличчі. А ми впевнені, що студенти Дубенського коледжу РДГУ будуть згадувати їх лише так.

 

Студентський прес-центр Дубенського коледжу РДГУ

Привітання випускникам!!!

Дорогі наші випускники!

Ось і закінчилась ваша перша студентська історія. Впевнені, що для всіх вона була значимою і незабутньою.

vup1 vup2 vup3

Сьогодні ми відпускаємо вас у Великий Світ і бажаємо жити яскраво і цікаво, досягати мети, не забувати свої мрії. Удачі вам на професійному шляху, успіхів у всіх творчих задумках. Нехай доля обдаровує вас приємними сюрпризами, а поруч з вами завжди ідуть Віра, Надія і Любов.

vup4 vup5

 

Привітання директора коледжу

               Викладачі, студенти та працівники Дубенського коледжу РДГУ

Жінка – це стан душі.

Березень приніс на своїх крилах весну. Вона замайоріла мімозами, нарцисами, гіацинтами, тюльпанами, нагадуючи своїм диханням про яскравий святовий день 8 Березня. Це по-справжньому світле та весняне жіноче свято щоразу нагадує нам про найцінніше та найпрекрасніше, що є у нашому житті – кохання, сердечність та вірність.

ves01 ves02 ves03 ves04

До святкування цьго дня традиційно долучились і студенти Дубенського коледжу РДГУ. 5 березня у коледжі відбувся святковий концерт «Жінка – це стан душі». З цим квітучим днем студенток і викладачів коледжу вітали директор В. П. Бабак, художні колективи та сольні виконавці, а також студенти 1-А (керівник Г.Л.Власюк) та 3-Б (керівник В.Ю.Янчук) курсів. Своїми чудовими виступами, своєю майстерністю й емоційністю виконання студентам вдалося зачарувати усіх присутніх.

ves05 ves07
ves06 ves08

Окрім звичних привітань   студенти провели також своєрідний «історичний екскурс». Глядачі мали змогу познайомитись з видатними жінками України, що ввійшли в ТОП-5 найвідоміших митців України, про яких знає весь світ.

ves09 ves10

Вітаємо вас зі святом! Від щирого серця бажаємо теплоти перших сонячних променів, багато радісних сюрпризів і неповторних компліментів, які розфарбують ваше життя яскравими барвами.

ves11 ves12